Antiinfectives News 2016/01

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

první číslo nového ročníku Antiinfectives News se opět hlásí o vaši pozornost. Svět i naše společnost se stále vyvíjejí a někam směřují, i když ne vždy je ten směr jasný a mnohdy je i nežádoucí, stejně tak je tomu i ve světě bakterií... Směr a trend vývoje bakteriální rezistence je bohužel jasný zcela a určitě je značně znepokojující. Proto již tradičně je součástí jarního vydání Antiinfectives News článek o rezistenci nejvýznamnějších invazivních izolátů bakterií, který přehledně zpracovala doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D..

Tigecyklin v otázkách a odpovědích

Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha

V následujícím textu jsou shrnuty odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkávám v denní praxi.

1. JAKÝ JE NÁSTUP ÚČINKU TIGECYKLINU? JE JEHO ÚČINEK POUZE BAKTERIOSTATICKÝ?(1-3)
Vazba tigecyklinu na plazmatické proteiny in vitro se pohybuje v rozmezí přibližně od 71 % do 89 %. U člověka byl distribuční objem tigecyklinu v ustáleném stavu průměrně 500 až 700 l (7 až 9 l/kg), což ukazuje, že tigecyklin je rozsáhle distribuován mimo plazmatický objem a koncentruje se ve tkáních, proto i nástup účinku je opožděn oproti antibiotikům s malým distribučním objemem.

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014

Helena Žemličková
vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Trendy antibiotické rezistence jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Vývoj antibiotické rezistence v Evropě se různí s ohledem na patogen, skupinu antibiotik a region. Zatímco u grampozitivních mikroorganismů je situace relativně stabilní, u gramnegativních bakterií dochází trvale k nárůstu rezistence prakticky u všech sledovaných skupin antibiotik, včetně karbapenemů a kolistinu (Klebsiella pneumoniae).

Kandidové peritonitidy

Ladislav Blahut
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Kandidová peritonitida je stále považována za méně častou formu zánětu pobřišnice. Kandidy se podílejí na etiologii sekundárních peritonitid ve 2 % případů,(1) u terciálních peritonitid i častěji. V porovnání s průměrnou celkovou mortalitou na všechny typy a formy peritonitid, jež je díky pokroku v odstraňování zdrojů infekce, ve vývoji antibiotik a rozvoji intenzivní péče v posledních letech nižší než 20 %,(2) je udávána mortalita u kvasinkových peritonitid kolem 38 %.(3) Přítomnost kvasinek mezi etiologickými agens je jedním z faktorů ovlivňujících negativním způsobem výsledný stav nemocných, zvyšující se výskyt recidivujících komplikací a riziko úmrtí.(4)

Laboratorní markery (nejen) systémového zánětu u kriticky nemocných

Helena Brodská
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Problematika diagnostiky a monitorace zánětu u kriticky nemocných se stala v posledních letech multioborovou záležitostí. Pro identifikaci a hodnocení průběhu zánětu nabízí laboratorní medicína poměrně širokou paletu vyšetření – od časných biochemických a hematologických markerů zánětu, přes imunologická vyšetření až po jednoznačný mikrobiologický a sérologický průkaz infekčního agens. V definovaných klinických stavech používáme též laboratorní markery ke korekci indikace a ukončení antibiotické (ATB) terapie pomocí sledování dynamiky jejich plazmatických hladin.

26. ECCMID 2016 (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseasses), Amsterdam, Holandsko

Blanka Horová
Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce, Oddělení klinické mikrobiologie

Letošní 26. ročník ECCMIDu se v celé své kráse odehrál v hlavním městě Holandska, v Amsterdamu, největším městě na světě postaveném na kůlech, s všudypřítomnou vodou a s tmavě červenými cihlami domů, které jsou typickými znaky tohoto města. Amsterodamské kanály, grachty, staré 350 let, byly v roce 2010 zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je městem malíře Rembrandta, který zde žil a tvořil.

36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Jaromír Vajter
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motol

Celkový program sympozia ISICEM, které proběhlo 14.-18. března 2016 v hlavním městě Belgie Bruselu, se nesl v duchu vzdělávání a klinického výzkumu. Více než 6 000 posluchačů vyslechlo hlavní témata týkající se například sepse, tekutinové resuscitace, umělé plicní ventilace, orgánové, přístrojové a medikamentózní podpory a mnohých dalších témat. Část programu byla věnována antibiotické a mikrobiologické tematice.

Start typing and press Enter to search