Antiinfectives News 2014/01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

otevíráte první číslo již pátého ročníku Antiinfectives News, což je na jedné straně velmi potěšující, ale na straně druhé o to více zavazující.

V říjnu proběhl v Kodani již 5. ročník konference Trends in Medical Mycology (TIMM), která se koná jednou za dva roky. Určitě bylo zajímavé sdělení, týkající se laboratorního testování echinokandinů s doporučením používání anidulafunginu jako zástupce celé skupiny a interpretace výsledku pro všechny echinokandiny.

Tigecyklin u komplikovaných nitrobřišních infekcí

František Vyhnánek
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Komplikované nitrobřišní infekce jsou stále důležitou příčinou morbitidy, často spojené se špatnou prognózou. V terapii je základním opatřením časná sanace zdroje infekce a účinná antimikrobní terapie. Je uvedena klasifikace komplikovaných nitrobřišních infekcí u chirurgického nemocného. V části léčení komplikovaných nitrobřišních infekcí je uveden přehled možností chirurgické léčby a taktiky v antimikrobní terapii.

Účelná volba antibiotika k léčbě sekundární a terciární peritonitidy

David Charvát
1. Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Akutní peritonitida je závažné onemocnění, které vždy ohrožuje život pacienta. Známý český chirurg Arnold Jirásek defi noval sekundární difuzní peritonitidu jako „neohraničený, volně do dutiny břišní pokračující zánět, který překročil hranice svého původu a šíří se do okolí bez jakýchkoliv překážek“. Peritoneum disponuje velkou resorpční schopností, která se zvětšuje při překrvení pobřiš- nice spojené se vznikem sekundární peritonitidy. To je příčinou rychlého průniku toxinů i bakterií do krevního oběhu, a tím do celého těla.

Aktuální stav a trendy výskytu antibiotické rezistence u invazivních infekcí v České republice

Helena Žemličková
Národní referenční laboratoř pro antibiotika
Státní zdravotní ústav, Praha

Vznik a šíření antimikrobní rezistence spojené s užíváním antibiotik je globální problém, který představuje velké riziko pro lidskou populaci. Důsledkem snížené účinnosti antibiotik je narůstající počet obtížně terapeuticky zvládnutelných infekcí, úmrtnost spojená s výskytem infekcí vyvolaných rezistentními mikroby a s tím spojená rostoucí ekonomická zátěž společnosti.

6th Trends in Medical Mycology (TIMM)

Iva Kocmanová
Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno

V říjnu tohoto roku hostila dánská Kodaň v pořadí již šesté „Trends in Medical Mycology“. Toto setkání se koná pravidelně každé dva roky v různých evropských státech a je určeno přednostně odborníkům, kteří se zabývají problematikou houbových infekcí – jak klinikům, tak laboratorním pracovníkům. Oficiální čtyřdenní program se dotkl prakticky všech klíčových bodů oboru, na sympoziích a ve workshopech byly diskutovány invazivní i povrchové infekce, jejich diagnostika, léčba a epidemiologie.

Empirická léčba anidulafunginem u polytraumatizovaného pacienta

Igor Sas1 , Eva Straževská1 , Roman Gál1
1 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Popisujeme případ pacienta s polytraumatem a drobným poraněním střeva komplikovaný rozvojem těžké kandidové sepse. Jednalo se o endogenní infekci se zdrojem v gastrointestinálním traktu. Antimykotickou léčbu echinokandinem jsme zahájili empiricky. Diagnóza byla stanovena peroperačně nálezem nekrózy hepatální flexury tračníku. Po kultivačním potvrzení kmene Candida albicans citlivého k flukonazolu ze sekretu z břišního drénu a z dýchacích cest jsme přistoupili k deeskalaci antimykotické terapie. Sepse byla úspěšně vyléčena.

Polymikrobiální těžká infekce podkoží

Robert Gürlich
Chirurgická klinika FNKV Praha
V našem kazuistické sdělení popisujeme vývoj závažné nekrotizující infekce podkoží s tvorbou plynu jako následku perforace Schlofferova tumoru 20 let po apendektomii. Pro správnou diagnózu nejasných počátečních stadií šířících se infekcí měkkých tkání je nezbytný urgentní chirurgický výkon. Při potvrzení šířící se nekrotizující infekce jsou nutné rozsáhlé kožní incise s radikální excisí postižené tkáně a opakovanou chirurgickou revizí s maximálním odstupem 24 hodin od prvního ošetření. Nezbytnou součástí léčby je agresivní resuscitační péče včetně podávání širokospektrých baktericidních antibiotik.

Invazivní plicní aspergilóza vzniklá podáním profylaxe proti vláknitým houbám

Alžběta Zavřelová, Jakub Radocha, Pavel Žák
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Invazivní plicní aspergilóza je stále nebezpečnou a nepříjemnou komplikací agresivní léčby hematoonkologických nemocných. Přes nové strategie vyšetřování nemocných (galaktomanan v séru, časné a opakované HRCT plic) je její diagnóza stále mnohdy opožděná a mortalita vysoká. Z tohoto důvodu se snažíme, aby tato infekční komplikace u vysoce rizikových nemocných vůbec nenastala. Jedním z opatření, která snižují výskyt invazivních mykotických chorob, je podání profylaxe proti vláknitým houbám.

Start typing and press Enter to search