Prostate Cancer News 2016/01

Kastračně rezistentní karcinom prostaty jako chronicky léčitelné onemocnění je otázkou do budoucnosti

Karcinomy prostaty jsou v celosvětovém měřítku v mužské části populace druhým nejčastějším zhoubným nádorem (ZN) za karcinomy plic. Při úspěšné protikuřácké kampani je možné očekávat v budoucnosti změnu pořadí. Celosvětově uváděná incidence významně kolísá v závislosti na úrovni diagnostiky, věkovém a etnickém složení obyvatelstva (Nature, 2015). Podle posledních dostupných dat z Národního onkologického registru ČR bylo v roce 2013 v ČR nově diagnostikováno 6 846 pacientů se ZN prostaty a 1 422 osob v souvislosti se ZN prostaty zemřelo.


Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Michal Mego
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Možnosti liečby kastračne rezistentného metastatického karcinómu prostaty sa v poslednom období výrazne rozšírili vďaka pokrokom v poznaní biológie a patogenézy ochorenia. Napriek tomu zostáva ochorenie stále inkurabilné. Predkladaný článok poskytuje prehľad možností protinádorovej liečby u metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty.


Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty

Ivo Kocák, Ilona Kocáková
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno

V počátečním období léčby generalizovaného karcinomu prostaty můžeme onemocnění považovat za hormonosenzitivní. V tomto období je základním přístupem k léčbě aplikace tzv. primární androgenní deprivace, za což považujeme aplikaci LHRH antagonisty/agonisty, nebo provedení orchiektomie. Cílem je dosáhnout kastrační hladiny testosteronu.

Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

¦ Michaela Matoušková
Urocentrum Praha, Onkologická klinika FTN a 1. LF UK

Zhoubné nádory prostaty s incidencí 132/100 000 vystoupaly na první příčku nádorových onemocnění u mužů a předstihly i nádory kolorekta a plic. Léčba metastatického karcinomu prostaty v posledních několika letech doznala velkých změn. Tradičně využívá hormonální závislosti onemocnění a hormonální suprese má nezastupitelné místo. Nově se uplatňuje i přidání chemoterapie. Zatímco začátkem tisíciletí se standardem léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty stalo podání docetaxelu, v současnosti je chemoterapie zařazena do algoritmu léčby již v období, kdy je onemocnění s velkou nádorovou náloží hormonálně senzitivní.

Start typing and press Enter to search