Antiinfectives News 2015/02

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,

s nadcházejícím podzimem se vám do rukou dostává další číslo Antiinfectives News, které je tentokrát určeno opravdu široké odborné veřejnosti.

Již tradičně jsou zde zmíněny zprávy z kongresů, ať z pneumologicko-ftizeologického, který se konal v Brně, či z tradičního mikrobiologicko-infektologického setkání na Soláni, tak především ze 7. mezinárodního setkání mykologů v Lisabonu. Ve zprávě MUDr. N. Mallátová shrnuje nejpodstatnější sdělení, která tam zazněla, jednak na poli laboratorní diagnostiky mykotických infekcí a především klinických postupů u pacientů s invazivními formami mykotických infekcí.

Jak provádět bronchoalveolární laváž (BAL), jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu (BALT) a jak interpretovat nálezy v BALT

Jana Skřičková(1), Marcela Tomíšková(1), Vladimír Herout(1), Jana Bouchnerová(1), Jiří Mayer(2), Zdeněk Ráčil(2)
(1)Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
(2)Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Stále častěji je v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných a i u nozokomiálních pneumonií indikováno bronchoskopické vyšetření s následným vyšetřením odebraného materiálu. V průběhu bronchoskopie mohou být za účelem diagnostiky infekčního postižení plic provedeny transbronchiální punkce, transbronchiální plicní biopsie, kartáčové odběry, aspirace z trachey a bronchů, bronchiální výplachy a bronchoalveolární laváž (BAL) s následným vyšetřením bronchoalveolární tekutiny (BALT).

Plicní aspergilové syndromy

Jan Haber(1), Martina Vašáková(2), Naďa Mallátová(3)
(1)I. int. klinika-klinika hematologie, 1. LF UK Praha a VFN Praha
(2)Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Krč, Praha
(3)Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 17.-19. června 2015 proběhl v brněnském hotelu Voroněž XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS a SPFS). Prezidentem kongresu byl předseda výboru ČPFS, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., v čele organizačního výboru byla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Brna.

7th Trends in Medical Mycology – TIMM 2015

Naďa Mallátová
Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ve dnech 9.-12. října 2015 se konalo v portugalském Lisabonu sedmé mezinárodní setkání klinických a laboratorních mykologů – 7th Trends in Medical Mycology organizované ECMM (European Confederation of Medical Mycology) a EORTC-IDG (European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Infectious Diseases Group). Každý den byl zahájen soubornou přednáškou, následovala paralelní sympozia věnovaná jednotlivým problematikám.

Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015

Jiří Beneš
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Co si máme představit pod pojmem „lidské tělo“? Vědecké objevy učiněné ve 20. století vytvořily představu, že lidské tělo je tvořeno souborem buněk, které všechny pocházejí z oplozeného vajíčka a přes rozdílnou morfologii obsahují stejnou genetickou výbavu.

Tato představa se nyní, počátkem 21. století, jeví jako neudržitelná. Víme už, že v lidském těle je kromě cca 1013 eukaryotických buněk pocházejících z vajíčka obsaženo ještě dalších cca 1014 buněk patřících různým mikrobům, kteří obývají sliznice a kůži. Tito mikrobi mají dohromady přinejmenším stonásobně větší genom, než jaký má kterýkoli člověk.

Zpráva z kongresu KMINE

Iva Vágnerová
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc

Ve dnech 23.-25. září 2015 se ve Špindlerově Mlýně konal další kongres KMINE (Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie), nad kterým převzaly záštitu Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jednání probíhalo v Kongresovém centru hotelu Harmony Club ve 3 sekcích: sekci lékařů, nelékařského zdravotnického personálu a posterové sekci.

Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči
(Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)

Jaroslav Duba
Odborný konzultant v oblasti zdravotnictví a ředitel spol. OAKS Consulting s.r.o. www.oaks.cz, Praha

18. 9. 2015 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci hlavní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016 a informoval o stavu přípravy její fi nální verze. Dle sdělení ministra by úhradová vyhláška pro rok 2016 měla přinést navýšení prostředků na platy zdravotníků, kdy by u poskytovatelů lůžkové péče mělo dojít k navýšení paušální úhrady o 2,5 %, což dle ministerstva umožňuje 5% růst tarifních platů, a u hodnoty indexu nositelů v Seznamu výkonů by mělo dojít k navýšení o 10 %.

Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015

Nataša Bartoníková
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Ve dnech 28.-30. 5. 2015 se uprostřed krásné valašské přírody, v Horském hotelu Soláň, konalo již 19. pracovní setkání „Antibiotická politika“. Odborný program pracovního setkání byl tentokrát zaměřen na aktuální mikrobiologickou problematiku, beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně, echinokandiny v léčbě mykotických infekcí a infekce močových cest.

Start typing and press Enter to search