Antiinfectives News 2015/01

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

stalo se již pravidlem, nebo lépe dobrým zvykem, že na počátku nového roku, či zjara se vám dostává do rukou nové číslo Antiinfectives News. Nejinak je tomu i letos.

Ti z vás, kteří se problematikou infekčních chorob zabývají ať již z pohledu klinického, nebo diagnostického, tak asi vnímají, že tato onemocnění stále představují poměrně závažný problém, a to z obou úhlů pohledu.

Invazivní mykózy – nejčastější otázky a diskuse

¦ Jan Haber,1 Naďa Mallátová2
1 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2 Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Zamysleli jsme se nad tím, jaké otázky při různých přednáškách, seminářích a postgraduálních školeních posluchači nejčastěji kladou. A napadlo nás celé toto téma shrnout. Také proto, že kladené otázky odrážejí problémy v reálné nemocniční praxi.

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2013

¦ Helena Žemličková
vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Článek přináší údaje o výskytu antibiotické rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních a nemocničních invazivních infekcí, které jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Česká republika patří k zemím s trvale nepříznivým trendem narůstající rezistence zejména u gramnegativních tyčinek (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae).

Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu

¦ MUDr. Jana Kudláčková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

V éře narůstající bakteriální rezistence k antibiotikům již nelze odhadnout citlivost daného patogenu. Tento problém se týká i anaerobních bakterií, proto by měla být zjišťována citlivost k antibiotikům u agens způsobujících závažné a život ohrožující infekce a v případech selhání empirické terapie. Doporučeno je testování minimální inhibiční koncentrace (MIC). Jedním z novějších antibiotik účinných i na anaerobní patogeny je tigecyklin, mezi jehož terapeutické indikace patří komplikované infekce kůže a měkkých tkání, s vyloučením infekcí diabetické nohy, a komplikované intraabdominální infekce.

Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii

¦ František Vyhnánek
Chirurgická klinika FNKV a 3. LFUK v Praze

Narůstající rezistence k různým betalaktamovým antibiotikům představuje významný problém v léčbě chirurgických infekcí, včetně infekcí hepatopankreatobiliárních. Kombinovaný cefalosporin III. generace cefoperazon se sulbaktamem rozšířil spektrum antimikrobních léků u nemocných, u kterých jsou betalaktamázu produkující bakterie příčinou zánětlivé afekce. Indikace podání cefoperazonu/ sulbaktamu v terapii u žlučových infekcí je u nás využívána více než 20 let.

Zpráva z XXII. MSMD (Moravsko-slovenské mikrobiologické dny) Luhačovice, ČR, 2.-4. 10. 2014

¦ Nataša Bartoníková
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ve dnech 2-4. 10. 2014 se v lázeňském městečku Luhačovice, rozkládajícím se v malebném údolí na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konal XXII. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů. Na akci, kterou pořádalo Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP Olomouc a Spolkem lékařů ČLS JEP Zlín pod záštitou ředitele KNTB, a. s. Zlín, Ing. Pavla Calábka, přijelo přes 140 účastníků z Čech, Moravy a ze Slovenska. Dovolte mi, abych se s vámi podělila o několik postřehů a námětů z průběhu odborné akce.

17. Colours of Sepsis

¦ Zuzana Markuseková1, Olga Smékalová1,2, Petr Štourač1,2
1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ve dnech 27. až 30. ledna 2015 se v Ostravě odehrál 17. Colours of Sepsis. Hlavním tématem kongresu byla jako každý rok „těžká sepse“, mohli jsme se též těšit na druhý ročník PG kurzu sester v intenzivní péči a sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči.“ Organizačním koordinátorem akce byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinika dětského lékařství FN v Ostravě.

Zpráva o Antibiotickém semináři

¦ Jiří Beneš
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce

V sobotu 15. 11. 2014 se konal v Praze celodenní Antibiotický seminář, kterého se zúčastnilo 69 zájemců o problematiku ATB léčby infekčních nemocí. Seminář navazoval na podobně koncipované akce, které proběhly v letech 2004-2005, 2007-2008, 2011-2012. Hlavním cílem všech těchto aktivit je rozšířit povědomost o správném používání antibiotik mezi klinickými lékaři, zejména infektology. Nejde přitom jen o snahu naučit se co nejlépe léčit bakteriální infekce, jde také o snahu namířenou proti hrozbě narůstající rezistence.

Start typing and press Enter to search